Zgłoś wydarzenie

PROJEKT WSPIERANY PRZEZ

KALENDARZ WYDARZEŃ


<<LIPIEC>>
            1
2345678
9101112131415
161718
19202122
23242526272829
3031          

PROMOCJE

Damska koszulka Dare 2b  

79Zł / 39,90 Zł

Koszulka termoaktywna Dare 2b  

79Zł / 39,90 Zł

RUSZ SIĘ - REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem programu RUSZ SIĘ! jest REGATTA – POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Modlnicy, (adres: ul. Częstochowska 5, 32-085 Modlnica), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365007, posiadającą nr NIP 5222960720 i Nr REGON 142589899, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, dalej Organizator.
 2. Program RUSZ SIĘ! organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Celem programu RUSZ SIĘ! jest wsparcie produktowe osób fizycznych, firm, organizacji i instytucji z całej Polski, które są organizatorami wydarzeń niekomercyjnych zachęcających innych do uprawiania różnych form aktywności sportowych.
 4. Do programu RUSZ SIĘ! można zgłaszać projekty imprez popularyzujących wszelkiego rodzaju aktywności sportowe, ruchowe, turystyczne i inne odbywające się na świeżym powietrzu poprzez formularz umieszczony na stronie www.ruszsie.org.
 5. Projekty mogą być zgłaszane do RUSZ SIĘ! przez cały rok z zastrzeżeniem, że w momencie zgłoszenia projektu do jego rozpoczęcia zostało nie mniej niż 2 miesiące.
 6. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) jest jedynym dokumentem określającym zasady programu RUSZ SIĘ!, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy Regulaminu wyraźnie odsyłają do innych dokumentów lub źródeł informacji.

 

§ 2. Zasady Programu RUSZ SIĘ!

 1. W programie RUSZ SIĘ! mogą wziąć udział projekty, które zostały prawidłowo zgłoszone poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.ruszsie.org oraz zweryfikowane
  i zakwalifikowane do programu przez komisję weryfikacyjną Organizatora.
 2. Prawidłowe zgłoszenie (dalej „Zgłoszenie”) powinno zawierać w szczególności:
  dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu osób zgłaszających projekt
  szczegółowy opis wydarzenia
  informację o liczbie uczestników i widzów
  informację o planowanej promocji w mediach
  informację o sponsorach i patronach
  określony dokładną datą termin rozpoczęcia i zakończenia projektu
  minimum jedno zdjęcie / lub plakat ilustrujący wydarzenie
  i/lub inne dane, które znajdują się na formularzu zgłoszeniowym na stronie www.ruszsie.org
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłaszający otrzyma orientacyjną wycenę możliwego wsparcia, która może być przyznana przez Komisję Organizatora.
 4. Kwota wyliczona w formularzu jest wartością ekwiwalentną możliwego wsparcia przekazywanego w postaci voucherów na produkty lub w postaci samych produktów.
 5. Nie ma możliwości wymiany świadczeń rzeczowych w formie voucherów lub produktów na świadczenia pieniężne.
 6. Kwota pokazana w formularzu stanowi tylko wstępne oszacowanie wysokości wsparcia. Ostateczna kwota przyznanego wsparcia może różnić się od tej wygenerowanej przez system w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Poprzez wysłanie zgłoszenia formularz zgłoszeniowy jest zamknięty do edycji i nie ma możliwości jego zmiany.
 8. Ewentualne zmiany i uaktualnienia informacji w formularzu zgłoszeniowym należy kierować na adres e-mail: zgłoszenia@ruszsie.org
 9. Przy kwalifikacji do programu RUSZ SIĘ! będą brane pod uwagę:
  pomysł
  czas jaki pozostał do rozpoczęcia wydarzenia
  zasięg i skala wydarzenia,
  oprawa medialna,
  szansa na realizację
 10. W każdym miesiącu 2015 roku do programu RUSZ SIĘ może być zakwalifikowanych maksymalnie 20 imprez.
 11. Maksymalna kwota wsparcia w ramach programu RUSZ SIIĘ! dla projektów nie przekracza 10 000 zł brutto.
 12. W sytuacji nie uzyskania kontaktu z osobą zgłaszającą projekt zakwalifikowany do programu RUSZ SIĘ! po uprzednim wykonaniu trzech próbnych połączeń telefonicznych w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania drogą mailową informacji o zakwalifikowaniu projektu do programu RUSZ SIĘ, projekt nie uzyska wsparcia w ramach programu RUSZ SIĘ!
 13. Komisja Organizatora ma 7 dni roboczych na weryfikację i klasyfikację zgłoszonego projektu.
 14. Zgłaszający projekt będą poinformowani o zakwalifikowaniu projektu lub jego nie zakwalifikowaniu drogą mailową w ciągu 7 dni roboczych.
 15. Zgłaszający projekt zakwalifikowany do programu RUSZ SIĘ! zobowiązują się podpisać z Organizatorem programu Umowę o Współpracy określającą i regulującą warunki współpracy w zakresie realizacji projektu.
 16. Zgłaszający projekt zakwalifikowany do programu RUSZ SIĘ! zobowiązują się podpisać z Organizatorem programu Umowę na wykorzystanie wizerunku, określającą i regulującą warunki użycia materiałów multimedialnych dostarczonych przez organizatora imprezy.
 17. Organizatorzy zgłoszonego i zakwalifikowanego do Programu RUSZ SIĘ! projektu zobowiązują się do propagowania idei RUSZ SIĘ i marki Regatta we wszystkich swoich wystąpieniach mających charakter publiczny i na wszelkich materiałach promocyjnych i związanych z realizacją tego projektu. Szczegółowy zakres obowiązków stron jest zawarty w Umowie o Współpracy.
 18. Zgłaszający projekt zakwalifikowany do programu RUSZ SIĘ! zobowiązują się napisać i zamieścić relację z zdjęciami organizowanego wydarzenia na stronie ruszsie.org w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy, na podstawie szablonu do zamieszczanie relacji na stronie www.ruszsie.org.
 19. Zgłaszający projekt zakwalifikowany do programu RUSZ SIĘ! zobowiązują się przekazać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości drogą mailową, za pośrednictwem serwisu wymiany plików (wetransfer.com, dropbox.com lub inne) lub poprzez stronę ruszsie.org w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy

 

§3.Warunki Uczestnictwa w Programie RUSZ SIĘ!

 1. Uczestnikiem programu RUSZ SIĘ! (dalej „Uczestnik”) jest osoba fizyczna, firma, organizacja, stowarzyszenie lub instytucja, która jest organizatorem zgłaszanego projektu.
 2. W programie RUSZ SIĘ! mogą wziąć udział osoby fizyczne, nie posiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że mają ukończone 18 lat.
 3. Do programu RUSZ SIĘ! mogą zostać zgłoszone projekty nie naruszające ogólnie przyjętych wartości etycznych i moralnych, przy czym wartości te nie mogą być naruszane nie tylko w trakcie samego projektu, ale również przez osobę, firmę, organizację, stowarzyszenie lub instytucję, która jest organizatorem zgłaszanego projektu.
 4. Uczestnik programu RUSZ SIĘ!, przesyłając zgłoszenie wydarzenia oświadcza, iż przysługują jemu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do w/w projektu i jest on przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
 5. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która wysłała Zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Programu RUSZ SIĘ! i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia.
 6. Uczestnik, zgłaszając projekt do programu RUSZ SIĘ! oświadcza, że wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik, zgłaszający wydarzenie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora swoich danych osobowych dla realizacji celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z programu RUSZ SIĘ!, w szczególności polegających na ogłoszeniu informacji o udzielonym wsparciu oraz celów marketingowych Organizatora i związanych z realizacją programu RUSZ SIĘ! oraz Partnerów programu.
 8. Uczestnik zgłaszający projekt ma prawo dostępu do treści zgromadzonych przez Organizatora swoich danych oraz ich poprawiania jak również wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
 9. Uczestnik zgłaszający projekt do programu RUSZ SIĘ! wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją programu.
 10. Uczestnik zgłaszający projekt do programu RUSZ SIĘ wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w tym wizerunku, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jako organizatora zgłaszanego projektu.

 

§4. Obowiązki Organizatora

 1. Wsparcia udziela Regatta Polska Sp. z o. o.
 2. Wsparcie składa się z voucherów rabatowych na produkty lub z samych produktów marki Regatta.
 3. Uczestnikowi zakwalifikowanemu do programu RUSZ SIĘ! przysługuje prawo zrzeczenia się/rezygnacji z przydzielonego wsparcia. W takiej sytuacji wsparcie przechodzi z powrotem na własność Organizatora.
 4. Uczestnik programu RUSZ SIĘ!, który został do niego zakwalifikowany nie może przenieść praw do przyznanego wsparcia na osoby lub podmioty trzecie.
 5. Przekazanie wsparcia produktowego dla Uczestnika programu RUSZ SIĘ! nastąpi na podstawie umowy o której mowa w §2 pkt 15. i warunków w niej opisanych.

 

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w programie RUSZ SIĘ! będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora (w Modlnicy, (adres: ul. Częstochowska 5, 32-085 Modlnica) w terminie 14 dni od daty zakwalifikowania projektu do programu RUSZ SIĘ!. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej doręczenia do Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
 3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.ruszsie.org
 2. Biorąc udział w programie RUSZ SIĘ, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

web © 2014-18 MM Sound & Global Net